Vähentääkö kaasun käyttö liikenteen päästöjä?

with 4 kommenttia

Maakaasulla toimivat autot ja LNG eli Liquified Natural Gas -terminaalit ovat esimerkkejä keskustelusta, jossa pohditaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Maakaasu kuitenkin on fossiilinen energialähde siinä missä öljykin. Lisäksi maakaasu itsessään on kasvihuonekaasu eli se edistää ilmaston lämpenemistä. Miten asiaan pitäisi suhtautua? Onko maakaasun käytön lisääminen positiivinen asia päästöjen näkökulmasta?

Paljonko maakaasu vähentää päästöjä?

Maakaasu tuottaa moottorissa poltettuna noin 30% vähemmän hiilidioksidia (CO2) ilmakehään raskaaseen polttoöljyyn tai 25% vähemmän bensiiniin ja dieseliin verrattuna per kWh. Kaasulla toimiva liikenneväline siis yksiselitteisesti työntää pakoputkestaan dieselmoottoria vähemmän hiilidioksidia ilmakehään.

Toisaalta esimerkiksi liuskekaasuesiintymiä hyödynnettäessä osa tästä metaanista pääsee ilmakehään. Näin ollen maakaasun vähäpäästöisyyttä öljyyn nähden ei voida pitää globaalina ja yksiselitteisenä.

Gasumin teettämän selvityksen mukaan Suomessa käytettävä maakaasu on pieneksi arvioitujen metaanipäästöjen vuoksi ilmastomielessä kivihiilen polttamista edullisempi vaihtoehto. Selvitys myös toteaa laskentaan liittyvän tulkinnanvaraisuuden: päästöjen jyvittäminen eri energiamuodoille on hankalaa kentällä, jossa tuotetaan samaan aikaan öljyä, kaasua ja kenties kivihiiltä.

Vertailu kivihiileen on järkevä, kun puhutaan energiantuotannon päästöistä. Entä vertailu bensiiniin?

Keräsin seuraavaan kuvaan eri energiamuotojen päästöarvoja per kilowattitunti.

Energiamuotojen-paastokertoimia

 

Käytännössä taulukon luvut kertovat vain kyseisen energiamuodon päästöt per kWh. Sähköauton ja polttomoottoriauton vertailua ei suoraan voi tuosta tehdä. Lisäksi luvuissa on paljon tulkinnan varaa.

Esimerkiksi maakaasun häviöprosentti (eli paljonko kaasuesiintymän ja kuluttajan välillä kaasusta pääsee ilmakehään metaania) vaihtelee lähteideni mukaan 0,42% ja 9% välillä toimitetusta kaasusta. Gasum ilmoittaa selvityksessä Suomen kaasuntoimitusten häviöiksi 0,5%.

Olen käyttänyt Gasumin ilmoittamaa lukua yllä olevassa kuvaajassa. Luku on melko alhainen kun vertaa yhdysvaltalaisten lähteiden lukemiin.

Pärjääkö Suomen bioetanoli brasilialaiselle vastineelleen?

Toinen esimerkki kokoluokkien ja keskinäisten suhteiden arvioinnin hankaluudesta löytyy Fortumin sähköautopresentaatiosta. Edellisessä kuvaajassa nostin esiin lähteissä mainitun väitöskirjan arvion suomalaisen bioetanolin päästöistä per kWh.

Fortumin esitteessä lähinnä Brasilialaista sokeriruokoetanolia ja hieman bensiiniä olevan seoksen päästöt per km ovat 32-42 g-CO2/kWh. Kuten edellisessä artikkelissani esittelin, on keskimääräisen bensa-auton kulutus noin 70 kWh/100km eli 0,7 kWh/km. Näin ollen mikäli samat tehot saataisiin suomalaisesta 100% bioetanolista, olisivat päästöt noin 105 g-CO2/kWh.

Toki asioissa on aina monta puolta, eikä hiilidioksidipäästöjen minimointia voi pitää kaiken politiikan perusteella, varsinkaan jos suunta joka tapauksessa on alaspäin. Vai mitä olet mieltä?

Sähköautoilun päästöt riippuvat sähköntuotannon päästöistä

Kolmantena täytyy mainita sähkön päästöt Fortumin esitteessä. Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, Suomessa kulutettavan sähkön keskimääräiset päästöt ovat noin 200 130 g-CO2/kWh. Fortum taas käyttää esitteessään Norjan ja Ruotsin massiivisten vesivoimavarantojen puhdistamaa arvoa 90 g-CO2/kWh.

Näin laskettuna sähköauton ympäristöystävällisyys on yli tuplasti parempi kuin Suomessa keskimäärin tällä hetkellä. Tilanne toki paranee kun aika kuluu ja Suomi kulkee muun Euroopan mukana kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.


 

Lähteet:

Eri energiamuotojen CO2-päästökertoimet per kWh:
http://www.motiva.fi/files/3193/

Maakaasun ja erityisesti liuskekaasun kasvihuonekaasujalanjälki voi olla jopa muita fossiilisia energialähteitä huonompi, kun metaanipäästöt otetaan huomioon:
http://www.eeb.cornell.edu/

Gasumin teettämä ja Neste Jacobsin toteuttama selvitys Suomen maakaasun ilmastovaikutuksesta:
http://www.gasum.fi/

Väitöskirjan mukaan biokaasun päästövähennykset ovat parhaimmillaan kun biokaasulla tai siitä valmistetulla bioetanolilla korvataan öljyä tai maakaasua liikenteessä.
http://www.doria.fi/bitstream/

Fortumin sähköautoilua esittelevä kalvosarja Kurikan kaupungin sivuilla:
http://www.kurikka.fi/files/Tiedostot/Sahkoautot